Skip to main content

1989 - Don & Sondra Tipton next to “Spirit Ship” in San Pedro, CA

Don & Sondra by the Spirit Ship in San Pedro, CA